top of page

פרויקטים במשרדי ממשלה ורשויות

יש לנו ניסיון בביצוע עשרות פרויקטים במשרדי ממשלה ורשויות. להלן דוגמאות לפרויקטים.

 

moi-logo_edited.png
 • כתיבת פרקים בספר קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי 2018.

 • ביצוע מחקר לבחינת המו"פ בתחום מדעי הסביבה- בתעשייה, ובאקדמיה, 2017-2019.

 • ניהול פרויקט מיפוי כושר נשיאה של שטחי מרעה, 2016-2020.

 • סינתזת מחקרים במימון ממשלתי בתחום תחליפי נפט, 2015.

 • כתיבת חוות דעת על מחקרים בתחום תחליפי נפט, 2013-2015.

 • כתיבת חוות דעת על מחקרים בתחום הפקת אנרגיה מביומסה, 2013-2015.

 • הכנת ועריכת התכנית הלאומית להיערכות לשינויי אקלים, 2011-2012.

 • הפקת אנרגיה מפסולת ביומסה- תקצירי מחקרים ותובנות, 2013-2014.

 • ביצוע 4 מחקרים עבור המשרד להגנת הסביבה (קולות קוראים 2016)

 • ריכוז פרויקט SEIS של האיחוד האירופי והאו"ם עבור המשרד להגנ"ס והלמ"ס, 2018-2020.

 • מחקר על תפיסת פחמן בסקטור תחליפי הדלקים בישראל, 2016-2018.

 • מחקר על פליטות מתאן מסקטור תחליפי הדלקים בישראל, 2017-2022.

 • מחקר על זיהום אוויר גבוה מהספינות בנמלי חיפה ואשדוד, 2016-2019.

 • קידום רגולציה לצמצום פליטות מתאן מסקטור הגז הטבעי, 2015-2020.

 • מחקר על פאנלים סולאריים משולבי מבנה (BIPV) בישראל, 2016-2019.

 • פיתוח תוכנית אסטרטגית להגנה על שטחים פתוחים בישראל, 2020-2021.

 • יעוץ לרשות לאיכות הסביבה של העירייה, בתחום יישום אמנת מילאנו לניהול בר קיימא של מזון בעיר. 2016.

רשות הטבע והגנים והקרן לשמירה על שטחים פתוחים
 • ניהול תהליך אסטרטגי-לאומי להתמודדות עם מינים פולשים בישראל, 2017-2018.

bottom of page