top of page

חוות דעת מקצועיות

בג"צ

בניין בית המשפט העליון בירושלים, מושבו של בית הדין הגבוה לצדק (בג"צ).

Photo source: Flickr and Wikimedia.

Supreme_Course_logo_edited.jpg

למומחים של SP Interface ניסיון עשיר ומוצלח בכתיבת חוות דעת מקצועיות בכל תחומי עיסוקינו, ובכלל זה:

 1. חוות דעת לעתירות המוגשות לבג"צ ולבתי משפט בכלל.

 2. חוות דעת לתמיכה בהתנגדות / השגה המוגשות לאחר פרסום תוכנית בוועדות תכנון מחוזיות ולאומיות (ות"ל ו-ותמ"ל).

 3. חוות דעת לתביעות ייצוגיות.

 • בין לקוחותינו:

  • רשויות מקומיות מכל רחבי ישראל.

  • ועדי ישובים וצוותי פעולה מקומיים.

  • משרדי עורכי דין.

  • גופים עסקיים.

מינהל התכנון
ועדה לתשתיות לאומיות
 • אנו מנוסים בהצגת חוות הדעת בע"פ מול הוועדות ומול השופטים, בשלל מתארים וגם בדיון בו אנו מציגים אל מול המומחים של הצד שמנגד, כולל שאלות ותשובות ועימותים אחרים.

 • נדגיש כי לא נוכל לכתוב חוות דעת בכל נושא או עבור כל לקוח. כל אחת מחוות הדעת שלנו חייבת להיות מבוססת מדע וידע, ולפעול לטובת הציבור הרחב. 

 • במידת הצורך אנו מצרפים לחוות הדעת מומחים נוספים בתחומים הרלוונטיים – הכל בהתאם לחוות הדעת הנדרשת.

פרויקטים לדוגמה

בג"צ לשכת המסחר 2020

judge-3678152_640-mohamed_hassan-pixabay

Image by mohamed Hassan from Pixabay

LishkatHaMis'har.png

בדצמבר 2020 פסק בג"צ לטובת לשכת המסחר, בעתירה שהוגשה נגד משרד הבריאות ועסקה בהליך ניהול סיכונים להכרזה על תוספי תזונה כמזון רגיש. הרכב של 3 שופטים (אסתר חיות, עוזי פוגלמן ונועם סולברג) קבע כי לא נמצא תיעוד להליך ניהול סיכונים כנדרש בחוק, ולפיכך על משרד הבריאות לבצע הליך ניהול סיכונים ולתעד אותו בהתאם לחוק. בבסיס העתירה הזו עמדה חוות דעת מקצועית שלנו, שעסקה בהליך ניהול סיכונים במזון, מהותו, תוכנו, ואופן ביצועו במדינות דומות ובישראל. בחוות הדעת הזו שילבנו מדע, מדיניות, רגולציה ומציאות – לכדי מסמך מקצועי, תכליתי ומשכנע.

Supreme_Course_logo_edited.jpg

לתיק העתירה בבג"צ:

בג"צ

ות"ל מטרו הוד-השרון 2021

ועדה לתשתיות לאומיות

בתחילת 2021 השתתפנו בצוות מומחים שסייע לעיריית הוד השרון לגבש ולהגיש התנגדויות למתווה המופקד של קו המטרו המתוכנן לעבור בעיר. אנו עסקנו בהיבטים הסביבתיים של הנושא: מעבר קו המטרו במתחם הקרקעות המזוהמות של תע"ש רמת-השרון והסיכון שזה יצור לבתי התושבים במרכז הוד-השרון, וכן על כי שתיים מתחנות המטרו התת-קרקעיות המתוכננות בהוד השרון עלולות להיות מוצפות באופן תדיר מכיוון שמצויות באזורי הצפה של נחל הדר. למשל, בנובמבר 2020 הוצף כליל אזור הרחובות האודם וז'בוטינסקי עד לגובה של כמטר. הוועדה המחוזית מחוז מרכז, קיבלה את עמדת הוד השרון, על כי יש להזין דרומה את קן המטרו, והמליצה על כך לחוקרת הות"ל, אשר תגבש החלטה סופית בהמשך השנה.

HodHaSharon.jpeg
Metro_NETA_640_360_0_large.png

צילום מסך. צילום הדמיה: נת"ע.

mynet-hodhasharon.png

לכתבה על המלצת וועדת מחוז מרכז:

לקובץ המלצת הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז בנושא המטרו בהוד השרון מה-11.1.2021:

מינהל התכנון

להחלטה באתר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה (החלטות הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, ישיבה מס' 2021002, תאריך 11.1.2021):

ות"ל
bottom of page