top of page

מה אנחנו עושים? / השירותים שלנו

אנו עוסקים במחקר, בייעוץ ובעבודה מדעית בתחומי מדעי הסביבה, אקולוגיה, בריאות וסביבה, אנרגיות מתחדשות, תחליפי דלקים, וביולוגיה. אנו עובדים עם משרדי ממשלה ורשויות, חברות מסחריות, גופים אקדמיים, ועם גופים ירוקים. אנו ספקים מורשים של משרד הביטחון. להלן המוצרים והשירותים שלנו לפי מגזרים.

משרדי ממשלה ורשויות
 • חוות דעת מדעיות וטכנולוגיות.

 • ביצוע מחקרים מוכווני מדיניות.

 • הובלת תהליכים בין משרדיים רבי משתתפים.

 • כתיבת קולות קוראים, שיפוט הצעות מחקר וחוות דעת...

חברות מסחריות
 • ביצוע ניתוח מחזור חיים (LCA).

 • דוחות, מצגות ודפי מידע.

 • כתיבת חוו"ד מדעיות וטכנולוגית.

 • כתיבת הצעות מחקר ודוחות מסכמים...

אקדמיה
 • ביצוע מחקרים.

 • כתיבת הצעות מחקר ודוחות מסכמים למחקרים.

 • עריכה מדעית.

 • תקשורת/הנגשת המדע.

עמותות, גופים ואנשים פרטיים
 • הערכת סיכונים סביבתיים.

 • סקירת ידע מדעי.

 • חוות דעת מדעית.

 • יעוץ מדעי...

bottom of page