top of page
מוצרים ושירותים לעמותות, לגופים ולציבור

אנו מספקים את המוצרים והשירותים הבאים לעמותות, לגופים ולאנשים פרטיים:

 

  • חוות דעת מדעית.

  • יעוץ מדעי.

  • סקירת ידע מדעי.

  • הערכת סיכונים סביבתיים.

  • דוחות, מצגות, דפי מידע.

  • תקשורת/הנגשת המדע.

bottom of page