top of page

הפלישה הרוסית לאוקראינה ב-2022, סקטור האנרגיה וגיאופוליטיקה

ukraine-g157667b69_1920_SEO.png

Image by mdstyle from Pixabay.

בדף זה תמצאו טור דעה של ד"ר דניאל מדר על איך החלטות שאינן מבוססות נתונים ומדע הביאו בסופו של דבר לפלישה הרוסית לאוקראינה; דוח מאוקטובר 2021 אשר מנתח את משבר האנרגיה שהתחיל בסתיו 2021 שגורם מרכזי בו הוא התלות הגיאופוליטית של אירופה בדלקי מאובנים מרוסיה וממדינות אוטוקרטיות נוספות; וקישורים לארגונים דרכם תוכלו לסייע לאוקראינה.

התייחסות למשבר מחירי האנרגיה בעולם והגז הטבעי הישראלי- סתיו 2021
2021-NG-AutumnEnergyCrisis_edited.jpg

בסתיו 2021 מחירי האנרגיה עלו מאוד וגרמו למשבר עולמי. בארץ, קמו קולות שטענו כי זוהי הוכחה כי יש להאיץ ביצוע קידוחי גז טבעי חדשים בישראל וכן להגביר את ייצוא הגז הטבעי. במסמך תגובה זה, אנו מראים מדוע זו תהיה שגיאה כלכלית לחדש את חיפושי וקידוחי הגז הטבעי בישראל ולהגביר את הייצוא.

נוסיף כי לאור ההתפתחויות המצערות באוקראינה בחורף 2022, ברור כשמש כי על אירופה (ושאר המדינות בעולם) להתנתק בהקדם האפשרי מדלקי מאובנים שנמכרים לה ע"י מדינות עויינות ועוינות למחצה כמו רוסיה, ולעבור לאנרגיות מתחדשות, לאגירת אנרגיה ואף לגרעין (אם כי גרעין יקר יותר)- ממניעים גיאופוליטיים, אפילו אם מתעלמים ממניעים כלכליים וסביבתיים. ייצור אנרגיה מקומי ימנע סחיטה של מדינות דמוקרטיות ע"י מדינות אוטוקרטיות.

המסמך נכתב ע"י ד"ר דניאל מדר ומומן ע"י גרינפיס ים תיכון בע"מ (חל"צ).

טור דעה של ד"ר דניאל מדר על משבר האנרגיה בסתיו 2021, דצמבר 2021

Screenshot from 2022-03-05 22-14-05_edited.jpg
Screenshot from 2022-03-05 22-23-09_edited.jpg

טור דעה של ד"ר דניאל מדר על איך החלטות שאינן מבוססות נתונים ומדע על סקטור האנרגיה, הובילו לתלות מדינות דמוקרטיות בדלקי מאובנים, וזרעו את זרעי הפלישה הרוסית לאוקראינה. זוהי דוגמה להשפעה העצומה של מדינות אוטוקרטיות (וחברות אנרגיה) השולטות בהפקת דלקי מאובנים (ומוצרי יסוד אחרים) על מדיניות פנים וחוץ של מדינות דמוקרטיות. מעבר להפקת אנרגיה מקומית באמצעות אנרגיות מתחדשות, אגירת אנרגיה ואנרגיה גרעינית- יפחית תלות שכזו למינימלית.

קישורים לארגוני סיוע לאוקראינה

Razom

Image of protestors holding signs with messages of support for Ukraine__edited.jpg

National Bank of Ukraine

Screenshot from 2022-03-05 23-04-16_edited.png

Nova Ukraine

Screenshot from 2022-03-05 22-44-10_edited.jpg

Come Back Alive

Screenshot from 2022-03-05 22-54-39_edited.jpg

The International Committee of the Red Cross

Screenshot from 2022-03-05 23-01-52_edited.png
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3

SP Interface has no liability regarding external links.

bottom of page