top of page
מוצרים ושירותים לחברות מסחריות

אנו מספקים את המוצרים והשירותים הבאים לחברות מסחריות:

  • ביצוע ניתוח מחזור חיים (LCA- Life Cycle Analysis) למוצרים ולתהליכים.

  • כתיבת חוות דעת מדעיות וטכנולוגיות.

  • כתיבת הצעות מחקר ודוחות מסכמים למחקרים.

  • דוחות, מצגות ודפי מידע.

  • הנגשת המדע למקבלי החלטות.

  • סקירה מדעית של תחומים.

bottom of page