top of page
מוצרים ושירותים לאקדמיה

אנו מספקים את המוצרים והשירותים הבאים לחוקרים ולמוסדות אקדמיים:

 

  • ביצוע מחקרים.

  • כתיבת הצעות מחקר ודוחות מסכמים למחקרים.

  • עריכה מדעית.

  • עריכה מדעית בכנסים.

  • תקשורת/הנגשת המדע.

bottom of page