top of page

ניהול פרויקט מיפוי כושר נשיאה של שטחי מרעה

בקר במרעה קיבוץ גונן

צילום: דניאל מדר

מאז 2016, SP Interface מנהלת את הפרויקט הלאומי למיפוי כושר נשיאה של שטחי מרעה, עבור רשות המרעה שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר. הפרויקט ממומן ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר, והקרן לשמירה על שטחים פתוחים של רשות מקרקעי ישראל.

מרעה בקר, עיזים וכבשים הינו ענף חקלאי חשוב בישראל. אולם, רעיית יתר בשטחי המרעה עלולה לפגוע בתנובת חלקות מרעה, בערך הכלכלי שלהן, וכן במערכת האקולוגית המקומית.

מטרת הפרויקט היא לפתח שיטה כמותית מרחבית, אובייקטיבית וסדורה לקביעת כושר נשיאה לשטחי מרעה, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים של חישה מרחוק, מערכות מידע גיאוגרפיות, עיבוד תמונה ושיטות חדשניות נוספות. המיפוי באמצעות כלים אלו יסייע בעתיד למתכנני המרעה במשרד החקלאות, למנהלי השטח ולחקלאים לנהל את שטחי המרעה שלהם בהתאם לכושר הנשיאה של השטח ולמנוע רעיית יתר.

ב-2018, השלמנו את כתיבת תוכנית העבודה לפרויקט, לאחר קיום מפגשים והתייעצויות עם חברי פורום מיפוי כושר נשיאה של שטחי מרעה. הפורום כולל אנשי מקצוע ממשרד החקלאות, חוקרים, נציגי מגדלים, נציגי ארגונים רלוונטיים (קק"ל, רט"ג, המאר"ג) ומומחים נוספים. הפרויקט צפוי להמשך עד 2020.

תוכנית עבודה 2018- פרויקט מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה:

agri_logo_new.png
keren_shtahim_ptuhim.png
grazing_authority.jpg
bottom of page