top of page

ניהול תהליך אסטרטגי-לאומי להתמודדות עם מינים פולשים

פולש, מציק ועלול להיות מסוכן:

יתוש הטיגריס (נמר) האסייתי (Aedes albopictus)

Image: microbiologybytes @ flickr.com

SP Interface, בשיתוף עם היועץ האסטרטגי איתמר שחר, מנהלת תהליך אסטרטגי-לאומי להתמודדות עם מינים פולשים בישראל. העבודה מבוצעת עבור "השולחן העגול" של משרדי ממשלה, רשויות וארגונים- אשר פועל לצמצום השפעות שליליות של מינים פולשים על החקלאות, הסביבה, בריאות הציבור, הכלכלה והתשתיות. השולחן העגול מאורגן ע"י מנכ"ל רשות הטבע והגנים, ושותפים בו מומחי הרשות, משרדי הממשלה הרלוונטיים וארגונים נוספים.

העבודה, אשר ממומנת ע"י הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, תתבצע בשנים 2017-2018. SP interface תבנה תוכנית עבודה הכוללת שיתופי פעולה חוצי מגזרים (ממשלה, רשויות, עסקים, ארגונים), תיעדוף פעולות נדרשות, מנגנוני עבודה, כימות, בקרה ועוד. זאת, מתוך מטרה למנוע הגעה של מינים פולשים חדשים; להכיל, למנוע התפשטות, לצמצם או להכרית מינים פולשים שקיימים כבר בישראל; ולצמצם פגיעה של מינים פולשים קיימים בסביבה, באדם, בכלכלה ובתשתיות.

אנו רואים בעבודה זו הזדמנות נהדרת לשימוש מועיל בכל הידע והניסיון שצברנו בשנות הפעילות שלנו, לטובת שיפור מצב הבריאות, הסביבה, החברה והטבע בישראל.

bottom of page