top of page

ספר קיימות וסביבה ככלי פיתוח בשלטון המקומי 2018

SP Interface, הייתה שותפה בכתיבת שני פרקים בספר קיימות וסביבה ככלי לפיתוח בשלטון המקומי, מדריך יישומי לרשויות המקומיות. הספר פורסם בדצמבר 2018 ע"י משרד הפנים. ד"ר חגית אולנובסקי כתבה את פרק הביטחון התזונתי, וד"ר דניאל מדר סייע בכתיבת פרק ייצור אנרגיה סולארית ברשויות המקומיות. העורכות והכותבות הראשיות של הספר הן ד"ר מיכל צרפתי (שהייתה עמיתת ממשק במשרד הפנים) ורינת שפרן.

הספר מפרט כיצד פיתוח תחומי הסביבה והקיימוּת עשויים להביא לידי התייעלות עבודתה של הרשות ולצמצום הוצאותיה, ואף להניב הכנסות לרשות. הוא נכתב בעבור בעלי תפקידים שונים ברשויות המקומיות כדוגמת מנהלי אגפי שפ"ע, סביבה וקיימוּת, גזברים ומקבלי החלטות בכירים אחרים.

פרויקט זה מדגים את פעולותינו ביישום מדע לא רק בשלטון המרכזי, אלא גם ברשויות המקומיות. הוא מצטרף לפעילות  אחרות ברשויות מקוימיות ספציפיות כגון ת"א-יפו, רחובות ואשדוד.

zavitLogo2.png
Ynet.png

לכתבה על הספר באתר זווית ובאתר ynet:

Mimshak_logo_images_edited.jpeg
moi-logo_edited.png
moi-sustainability-2018.png

קישור לספר באתר משרד הפנים:

bottom of page