top of page

אין עתיד כלכלי לקידוחי גז טבעי חדשים בישראל 2021

ב-2021, ביצענו עבודה לבחינת ההיגיון הכלכלי של שוק הגז הטבעי בישראל. העבודה מראה ישראל סיבסדה והשקיעה בסקטור הגז הטבעי כ-20 מיליארד ש"ח עד היום, וצפויה להגדיל סכום זה בלפחות 5-8 מיליארד ש"ח בשנים הקרובות. במקביל, הסיכון הכלכלי בשוק הגז הטבעי בישראל גדול מאוד, והולך וגדל כל שנה. שוק הגז הטבעי צפוי להתחיל להצטמק עד 2030, בשל מכלול גורמים כלכליים (מתחדשות ואגירה זולים יותר), רגולטוריים, טכנולוגיים וסביבתיים. מכיוון שלוקח בממוצע 10 שנים לפתח שדה גז טבעי בים עמוק, מגילוי הגז ועד מכירת גז ללקוחות, כל תגלית גז חדשה בים התיכון תבשיל כאשר שוק הגז כבר יהיה בדרך למטה (2031). כבר כיום, תשתיות גז טבעי הופכות ל"נכסים תקועים" (stranded assets)- נכסים שאי אפשר להרוויח מהם או למכור אותם. הדבר נכון על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בתהליך מורכב, יקר ועם סיכון גבוה כמו חיפוש והפקת גז טבעי מים עמוק כמו בישראל.

NG-economic-1st_page.png

לכן, לכל הפחות, על ישראל להפסיק ולסבסד גז טבעי, ובעיקר שלא להגדיל את הסיבסוד הניתן לחברות גז ע"מ שהללו יחפשו שדות גז חדשים בים התיכון. עדיף שהמדינה לא תבחר טכנולוגיה ספציפית (או במילים אחרות, תהמר על גז טבעי), אלא תסבסד אנרגיה עפ"י קריטריונים אובייקטיביים, כמו כלכליות, חוסן אנרגטי, בשלות טכנולוגית, תקציב, השפעה על הסביבה, ביזור אנרגטי, זמינות וכדומה. כך, כל אנרגיה שתהיה טובה יותר, תקודם.

העבודה נכתבה ע"י ד"ר דניאל מדר והכלכלן נדב כספי, ומומנה ע"י גרינפיס ים תיכון בע"מ (חל"צ). בהמשך ניתן גם לצפות בהתייחסות שלנו למשבר האנרגיה בסתיו 2021, וכן בתשובה שלנו לדוח אדירי 2 (המלצות על הרחבת קידוחי הגז הטבעי בישראל, ביוני 2021) של משרד האנרגיה.

תגובה לדוח הצוות המקצועי לבחינה תקופתית שנייה של מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי מיוני 2021 (דוח אדירי)
2021-NG-RsponseToMoE.png

ביוני 2021 פרסם משרד האנרגיה את טיוטת דוח הצוות המקצועי לבחינה תקופתית שנייה של מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי (דוח אדירי). בתגובה לדוח זה, וכחלק מהניתוח הכלכלי שערכנו לעתיד שוק הגז הטבעי בישראל, שלחנו את המסמך הבא אשר מראה עד כמה חישובי ומסקנות הצוות שגויים, מוטים וצפויים לגרום להפסדים גדולים עבור מדינת ישראל ותושביה. ניתוח מעמיק יותר נמצא בדוח המלא למעלה.

המסמך נכתב ע"י ד"ר דניאל מדר והכלכלן נדב כספי, ומומן ע"י גרינפיס ים תיכון בע"מ (חל"צ).

greenpeace-logo.png
התייחסות למשבר מחירי האנרגיה בעולם והגז הטבעי הישראלי- סתיו 2021
2021-NG-AutumnEnergyCrisis_edited.jpg

בסתיו 2021 מחירי האנרגיה עלו מאוד וגרמו למשבר עולמי. בארץ, קמו קולות שטענו כי זוהי הוכחה כי יש להאיץ ביצוע קידוחי גז טבעי חדשים בישראל וכן להגביר את ייצוא הגז הטבעי. במסמך תגובה זה, אנו מראים מדוע זו תהיה שגיאה כלכלית לחדש את חיפושי וקידוחי הגז הטבעי בישראל ולהגביר את הייצוא.

נוסיף כי לאור ההתפתחויות המצערות באוקראינה בחורף 2022, ברור כשמש כי על אירופה (ושאר המדינות בעולם) להתנתק בהקדם האפשרי מדלקי מאובנים שנמכרים לה ע"י מדינות עויינות ועוינות למחצה כמו רוסיה, ולעבור לאנרגיות מתחדשות, לאגירת אנרגיה ואף לגרעין (אם כי גרעין יקר יותר)- ממניעים גיאופוליטיים, אפילו אם מתעלמים ממניעים כלכליים וסביבתיים. ייצור אנרגיה מקומי ימנע סחיטה של מדינות דמוקרטיות ע"י מדינות אוטוקרטיות.

המסמך נכתב ע"י ד"ר דניאל מדר ומומן ע"י גרינפיס ים תיכון בע"מ (חל"צ).

טור דעה של ד"ר דניאל מדר על משבר האנרגיה בסתיו 2021, דצמבר 2021

Screenshot from 2022-03-05 22-14-05_edited.jpg
משבר האנרגיה סתיו 2021
תגובה לדוח אדירי 2
bottom of page