top of page

דוח: השפעות טורבינות רוח על הבריאות והסביבה- מרץ 2016

בעבודה זו, אשר הוכנה עבור החברה להגנת הטבע, סקרנו את הידע המדעי העדכני בתחום השפעות בריאותיות וסביבתיות של טורבינות רוח בעולם, וההשלכות על הקמת טורבינות רוח בישראל. זוהי הפעם הראשונה בישראל שבוצעה עבודה בהיקף כזה בתחום. עבודה זו ופעולות נוספות שלנו תרמו לכך שבתחילת 2017, לראשונה בישראל, פרסמו המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות המלצות שלא להקים טורבינות רוח בקרבת בתים.

  • העבודה המלאה:

  • כתבה על העבודה בעיתון הארץ, מרץ 2016:

  • כתבה על המלצות משרדי הגנת הסביבה והבריאות בנושא הקמת טורבינות רוח בקרבת בתים, עיתון הארץ, פברואר 2017:

  • הרצאה על העבודה ביום העיון ה-36 לצפרות, דצמבר 2015:

  • דף יום העיון ה-36 לצפרות, דצמבר 2015:

  • קישור לעבודה באתר החברה להגנת הטבע:

bottom of page