top of page

תחומי עיסוק

אנו עוסקים במגוון תחומי סביבה: אנרגיה וסביבה, בריאות וסביבה, שינוי אקלים, חקלאות וסביבה, חוות דעת מקצועיות, מגוון ביולוגי, קורונה וסביבה, זיהום, פסולת ועוד. להלן דוגמאות לפרויקטים שאנו מבצעים בתחומים השונים.

 

משרדי ממשלה ורשויות
 • הפקת אנרגיה מפסולת ביומסה- תקצירי מחקרים ותובנות.

 • הצעת מחליטים לתוכנית פעולה לאומית לבריאות ולסביבה.

 • הכנת ועריכת התוכנית הלאומית לשינוי אקלים.

 • בחינת תחום המו"פ בתחום מדעי הסביבה בארץ ובעולם.

חברות מסחריות
 • עריכה מדעית של תסקירי השפעה על הסביבה בקידוחי גז.

 • כתיבת גרנטים.

 • סקר השפעה סביבתית ימית בפרויקט הרחבת מסוף טאבה.

 • ביצוע מחקרים משותפים...

אקדמיה
 • הטכניון- ליווי עסקי ליישום פרויקט מחקרי.

 • המרכז הבינתחומי הרצליה- העברת הרצאות.

 • המרכז הבינתחומי הרצליה- הנחיית פרויקטים...

 • ביצוע מחקרים משותפים...

עמותות, גופים פרטיים והציבור
 • האגודה לאקולוגיה ולמדעי הסביבה- יעוץ וכתיבה מדעית.

 • חיים וסביבה- כתיבת ועריכת פרק בדוח המלצות לצעדי מדיניות.

 • החברה להגנת הטבע- השפעות טורבינות רוח על הבריאות והסביבה...

bottom of page