top of page

מדידות  שלנו מראות על פליטות מתאן גדולות פי 5-7 מהמדווח במטמנות בישראל 2021-2022

במהלך 2021-2022 ביצענו מדידות של פליטות מתאן ממטמנות בישראל, ומצאנו כי היקף הפליטות גדול פי 5-7 מדיווחי המטמנה למרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס). המדידות בוצעו באמצעות הלוויינים של חברת GHGSat, ומדידות קרקעיות באמצעות מצלמה תרמיות ייעודית לאיתור מתאן, EyeCGas 2.0 של חברת אופגל הישראלית.

מדידת פליטות מתאן במטמנת אפעה בקיץ 2021. העננים הכהים שנעים שמאלה בסרטון, הם פליטות מתאן, כפי שצולמו ע"י מצלמה תרמית ייעודית לאיתור מתאן, EyeCGas 2.0, של חברת אופגל הישראלית.

הטמנת פסולת מעורבת, הכוללת חומר אורגני רב, אינה מאפשרת פירוק החומר האורגני באמצעות מיקרואורגניזמים בנוכחות חמצן (פירוק אירובי), אלא גורמת לפירוקו בהעדר חמצן (פירוק אנאירובי). פירוק חומר אורגני אנאירובי גורם לפליטת גז מטמנות, המורכב מכ-50% פחמן דו-חמצני ומכ-50% מתאן, שניהם גזי חממה. כל טון של מתאן מחמם את האטמוספרה פי 80 מטון פחמן דו-חמצני (GWP20).

דיווחי המטמנות על היקף פליטות המתאן (ושאר גזי החממה) מבוססות על מודלים מקובלים בעולם שמעריכים את היקף הפליטות על בסיס כמות הפסולת הקיימת במטמנה, כמות פסולת מוטמנת ביום, שטח המטמנה, כיסוי, קיום איסוף גז מטמנות, נתוני אקלים ועוד. המדידות שלנו, כמו גם מדידות דומות שנערכו בספרד ובאתרים רבים אחרים בעולם, מראות פליטות גדולות הרבה יותר ממה שהמודלים מעריכים שנפלט מהמטמנות.

Ef-Eh_Methane_06-2021.png

מדידת פליטות מתאן ממטמנת אפעה בקיץ 2021 באמצעות לווין ברזולוציה גבוהה של GHGSat. בפאנל השמאלי ניתן לראות את אזור המטמנה, שסמוכה לכביש 258 (הקו השחור) ואת פלומת המתאן. בפאנל הימני ניתן לראות הגדלה של פלומת המתאן הנפלט מהמטמנה. סקאלת הצבעים מצביעה על ריכוז מתאן בעמודה האטמוספרית מעל לריכוז הרקע של מתאן, ב-ppb (חלקיקים למיליארד). קצב הפליטה הוא כ-3.25 טון מתאן בשעה.

Methane_emissions_detected_from_Madrid_landfill_on_20_August_2021_edited.jpg

מדידת פליטות מתאן במטמנה במדריד בקיץ 2021, ע"י GHGSat, ESA, ו-SRON Netherlands Institute for Space Research; עם תוצאות בסדר גודל דומה לתוצאות שמדדנו במטמנה הישראלית. הפאנל הימני הוא הגדלה של פלומת המתאן שבפאנל השמאלי. סקאלת הצבעים מצביעה על ריכוז מתאן בעמודה האטמוספרית מעל לריכוז הרקע של מתאן, ב-ppb (חלקיקים למיליארד).

בתרשים למטה, ניתן לראות את דיווחי פליטות המתאן למפל"ס בישראל לשנים 2021-2020, לפי מקור פליטה (15 מטמנות פעילות, הפקת גז מחצבים [גז טבעי], מאגרי טיהור שפכים ואחר). באדום, ניתן לראות את היקף הפליטות השנתי מהמטמנות, במידה והמדידות שמדדנו משקפות את הפליטות ברוב המטמנות בישראל. נציין שמעבר לפליטות המדווחות למפל"ס, יש פליטות מתאן נוספות מאתרי פסולת חוקיים ולא חוקיים שכבר לא פעילים, אשר לא מדווחים למפל"ס (אבל נכנסים לחישוב הפליטות הלאומי הרשמי), ויתכן וגם בהם היקף הפליטות בפועל גבוה מהמשוער.

2021-12-23.3 דיווחי פליטות מתאן למפלס ואקסטרפולציה לכל המטמנות.png

הצגנו את התוצאות למשרד להגנת הסביבה, ואנו מקווים שהמשרד יחליט לבצע ניטור של פליטות מתאן ממטמנה זו ומשאר המטמנות בארץ. ניטור זה יאפשר להבין את היקף הבעיה, האם הוא באמת חמור כפי שהתוצאות שלנו מראות, האם הוא יחודי למטמנות שמדדנו או משותף גם למטמנות אחרות, ואפילו למזבלות לא מוסדרות רבות ברחבי הארץ שכבר נסגרו לפני שנים אך עדיין ממשיכות לפלוט מתאן. הניטור יאפשר לגלות את המיקום המדויק של הפליטות במטמנות ולעזור בגיבוש פתרונות מיידיים. יש טכניקות בהן ניתן להשתמש בשביל לצמצם פליטות מתאן ממטמנות קיימות כבר עכשיו, עוד לפני שמצליחים לצמצם את היקף ההטמנה הלאומי בישראל (תהליך שיקח לפחות עשור).

N12_edited.jpg
  • כתבה על פליטות המתאן הגבוהות ממטמנה ישראלית, החדשות N12, ינואר 2022:

bottom of page