top of page

עתירה נגד מכרז לסבב רביעי של חיפושי גז טבעי בישראל 2023

gas_court2_medium.png

Image by ‫‪gloriaurban4‬‬ from Pixabay. and Daniel Madar

במסגרת עתירה של החברה להגנת הטבע, כנגד יציאה למכרז סבב רביעי של חיפושי גז טבעי בים בישראל, כתבנו חווד דעת מומחה. חוות הדעת מפריחה את נימוקי משרד האנרגיה בדבר נחיצות לחיפושי גז נוספים בישראל. משרד האנרגיה טוען כי מאגרי גז חדשים שיתגלו בישראל, יספקו למדינה חוסן אנרגטי, יסייעו למדינה באופן כלכלי ויתרמו למיטיגציה של שינוי אקלים.

אולם, הגברת הסתמכות המדינה על גז טבעי מקומי יוצרת נקודת תורפה אסטרטגית, פגיעה למתקפות ולאסונות טבע. בנוסף, השקעות המדינה בגז טבעי צפויות להיות באותו סדר גודל של רווחיה מהמיסים על גז טבעי, לא ניתן להוריד עוד את מחירי הגז והחשמל המיוצר באמצעות גז טבעי באופן משמעותי. כפי שמראים מאות מחקרים מהעשור האחרון, מעבר לגז טבעי מפחם ומנפט לא מצמצם פליטות גזי חממה, עקב פליטות מתאן מכל מחזור החיים של גז טבעי, ולכן מעבר לגז טבעי לא תורם למיטיגציה של שינוי אקלים.

פתרון אחד לכל הצרות הללו, הוא ביזור רשת החשמל באמצעות הקמת מאות אלפי ואף מיליוני מתקנים פוטו-וולטאיים ומתקנים לאגירת אנרגיה ברחבי המדינה. ביזור זה ימנע פגיעות קריטיות במשק החשמל והאנרגיה, זולים יותר, ניתנים ליישום ע"י כל תושב, ויתרמו משמעותית למיטיגציה של שינוי אקלים.

  • אל חוות הדעת:

Ynet.png
  • כתבה על העתירה, ynet, אפריל 2023:

bottom of page